CELOSTNÁ TERAPIA – NEOCHORIE LEN TELO, ALE CHORÝ JE CELÝ ČLOVEK

 

  

 

Celostná medicína nie je neznámy ani novodobý prístup. Jej význam však bol potlačený do úzadia začiatkom 20. stor., kedy došlo k obrovskému rozvoju farmaceutických liekov. Na každé ochorenie alebo oslabený orgán bol a je určený iný liek. Pritom už v 4 stor. pred Kr. Sokrates upozornil na to, že nie je možné liečiť len jednu časť tela a očakávať uzdravenie. Hippokrates, lekár a zakladateľ medicíny, tvrdil, že k zdraviu prispieva mnoho faktorov: výživa, emócie, stav životného prostredia a pod. Holistický prístup k zdraviu mali samozrejme aj Číňania či Gréci už tisícky rokov pred Kristom. Už vtedy bol človek liečený komplexne, s ohľadom na všetky jeho úrovne bytia. Tento prístup berie do úvahy aj WHO, ktorá definovala zdravie ako stav úplnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody a nie iba neprítomnosť choroby. Z tohto pohľadu je problematika zdravia oveľa komplexnejšia, ako ju v mnohých prípadoch vníma klasická medicína. Zdravie zahŕňa fyzickú, psychickú, sociálnu, duchovnú, intelektuálnu aj environmentálnu úroveň. O dôležitosti takéhoto vnímania zdravia svedčí aj to, že mnohé sociologické výskumy sú zamerané práve na sledovanie vzťahu kvality života a dobrého zdravotného stavu.

Celostná terapia (holistická medicína) je liečba alebo terapia, ktorá sa zameriava na liečbu človeka ako na komplexný a individuálny celok. Pri riešení zdravotných problémov berie do úvahy fyzickú, psychickú, emočnú aj duchovnú úroveň. Nepriaznivý zdravotný stav, bolesť alebo ochorenie sú príznakom nerovnováhy v organizme. Nezdravá strava, nedostatok pohybu, nedostatok spánku, stres, toxíny či iné preťaženie organizmu bez možnosti regenerácie, podmieňuje ochorenie nielen na fyzickej úrovni. Nerovnováha môže vznikať aj v dôsledku nedostatočných emocionálnych, mentálnych či duševných potrieb.  

Samotné hodnotenie kvality života vychádza zo subjektívnej spokojnosti alebo nespokojnosti s vlastným životom. Do úvahy sa berú vlastné predstavy, očakávania, nádeje a presvedčenie. Každý človek je jedinečná a dokonalá bytosť, preto aj hodnotenie kvality života je subjektívne a individuálne. Každý človek má iné pocity, emócie, myšlienky, očakávania či životný cieľ. Každý človek vníma svojim vlastným jedinečným spôsobom, preto aj kvalita života môže byť definovaná rôznymi ľuďmi v rôznom čase odlišne. Vždy však ide o vyjadrenie nevyváženosti medzi očakávaniami, skutočnosťou a reálnymi možnosťami.

Primárnym cieľom celostnej terapie je hľadať spôsoby ako ochoreniam predchádzať a vhodným spôsobom optimalizovať zdravie, či už je to na úrovni fyzickej, psychickej, emočnej či duchovnej. Je to vedomá snaha o zabezpečenie najvyššej možnej miery fungovania a rovnováhy vo všetkých oblastiach človeka. Výsledkom je stav spokojnosti bez ohľadu na prítomnosť či neprítomnosť choroby. Tento prístup zahŕňa aj vzdelávanie o tom, ako podporovať zdravie a predchádzať ochoreniam, o zdravom životnom štýle, o harmonizácii tela a mysle, o znižovaní stresu a podobne. Každý človek má schopnosť liečiť sám seba, tak, ako má telo schopnosť regenerácie. Holistická terapia pomáha tieto možnosti využívať zmenou myslenia, životných postojov, názorov, ale tiež zmenou stravy, doplnením živín a fyziologicky účinných látok, pohybom, podporením funkčnosti imunitného systému. V takejto terapii je samozrejme veľmi dôležitý vzťah terapeuta a pacienta, a dôvera medzi nimi. Spoločne hľadajú prvotnú príčinu podlomeného zdravia a následne vhodné riešenia, s ohľadom na osobnosť a individualitu človeka. Vytvorená vzájomná dôvera, korektný vzťah terapeuta a pacienta a individuálny prístup významným spôsobom urýchľujú proces liečby, preto naň celostná liečba kladie veľký dôraz. Dôležité tiež je, že za prinavrátenie zdravia a harmónie je zodpovedný sám pacient, nie terapeut. Výsledný účinok záleží od jeho individuálneho prístupu, či upraví stavu, zmení životný štýl, myslenie, jednoducho čo všetko z odporúčaní zaradí do svojho každodenného života a čo zmení. 

Existuje množstvo rôznych terapeutických prístupov, ktoré zahŕňajú komplexnú liečbu človeka. Patria k nim:

·         Fytoterapia

·         Naturopatická medicína

·         Fyzioterapia a masáže

·         Psychoterapia a konzultácie

·         Výživové poradenstvo

·         Aromaterapia

·         Akupunktúra

·         Akupresúra

·         Homeopatia

·         Tradičná čínska medicína

·         Ayurvédska medicína 

·         a mnohé ďalšie, ktoré sa navzájom dopĺňajú

Tieto terapie podporujú nielen fyzické zdravie, ale aj duševné, emocionálne a duchovné. Zdôrazňujú význam kvalitnej stravy, vylúčenie rafinovaných potravín (biela múka a pečivo, cukor), vylúčenie chemických prísad, konzervačných látok, potravín s vysokým obsahom tukov, cukrov, cholesterolu, zníženie príjmu mäsa a pod. Sú to všetko prostriedky, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji ochorenia.

Správne vyvážená celostná terapia berie do úvahy všetky aspekty ľudského zdravia, zahŕňa neinvazívne aj nefarmaceutické postupy, a bezpečným spôsobom pomáha úplne odstrániť akútne aj chronické ochorenia. Neexistujú žiadne obmedzenia ochorení, ktoré by nemohli využívať takýto terapeutický prístup. Často ju využívajú ľudia, ktorí majú chronické ochorenia a klasická lekárska liečba u nich zlyhala. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí hľadajú cestu ako zmierniť výrazné nežiaduce účinky farmaceutických prípravkov. Tu je nutné podotknúť, že holistická terapia a klasická medicína sa navzájom nevylučujú. Práve naopak, holistická terapia pomáha zmierniť symptómy a podporiť organizmus a imunitný systém počas liečby klasickou medicínou.

Jednou z hlavných predností celostnej terapie je minimálne množstvo nežiaducich účinkov a prístup terapeuta. Pokiaľ sa takejto liečbe venuje odborník so serióznym prístupom a pracuje s overenými produktmi, dokáže pomôcť oveľa efektívnejšie ako chirurgická a farmaceutická liečba. Aj v tomto prípade samozrejme platí, že nie všetko, čo sa tvári ako prírodne takým aj je a pomáha, a nie každý, kto sa tvári ako odborník má k terapii naozaj aj seriózny prístup.           

 

Individuálne poradenstvo              

 Mgr. Ľubica Prisenžňáková, PhD.

<

počítadlo.abz.cz